ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ KSGIEU

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിയമേഭദഗതിക്കെതിരെ KSGIEU നടത്തുന്ന ഓഫീസ് കാമ്പയിന്‍റെ മൂ ന്നാം ദിവസം

ഇന്‍ഷുറസ് ബില്ലിനെതിരെ കെ.എസ്.ജി.ഐ.ഇ.യു. വിന്‍റെ സംസ്ഥാന പ്രചരണ ജാഥകള്‍ ആരംഭിച്ചു

ഇന്‍ഷുറസ് ബില്ലിനെതിരെ കെ.എസ്.ജി.ഐ.ഇ.യു. വിന്‍റെ സംസ്ഥാന പ്രചരണ ജാഥകള്‍ ആരംഭിച്ചു. എട്ട് അംഗങ്ങള്‍ വീതമുള്ള അഞ്ച് ജാഥകള്‍ ആണ് കേരളത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

രാജ്യസഭാ ചെയര്‍മാനുള്ള നിവേദനത്തില്‍ ഓഫീസുകളില്‍ എത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒപ്പുകള്‍ ശേഖരിച്ച് നവംബറില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും.

ഇന്‍ഷുറസ് ബില്ലിനെതിരെ സംസ്ഥാന പ്രചരണ ജാഥയും ഒപ്പു ശേഖരണവും

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബില്ലിനെതിരെ സംസ്ഥാന പ്രചരണ ജാഥയും ഒപ്പു ശേഖരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുമേഖലാ ഇന്‍ഷുറസിനെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന സന്ദേശവുമായി ഒക്ടോബര്‍ 23 മുതല്‍ നവംബര്‍ 14 വരെ കേരളം മുഴുവന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജാഥ ഇന്‍ഷുറസ് ബില്ലിനെതിരെ കേരളത്തിലെ പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെ കൈയ്യൊപ്പ് വാങ്ങും.

Public Sector General Insurance Companies to recruit Assistants

The New India Assurance Co.Ltd will shortly invite applications from eligible candidates for recruitment to the post of Assistants. Nearly 3000 vacancies have been identified for recruitment all over India for NATIONAL Insurance Co. Ltd., NEW INDIA Assurance Co. Ltd., ORIENTAL Insurance Co. Ltd., and UNITED INDIA Insurance Co. Ltd. General recruitment to the cadre of Assistants took place last year after a gap of 22 years. Last year 2600 Assistants were recruited in the four companies across India and in Kerala, 151.

Compassionate Ground Appointments are back

1. COMPASSIONATE GROUND APPOINTMENTS: Finance Ministry has given clearance for restoration of the provision in PSGI Cos. This was agitated for long by AIIEA. The Companies have now been advised to get it approved in their Board for implementation. GIPSA has advised Cos to make it effective from 1.11.2014 (i.e. instances occurring on or after 1.11.2014). Demand is placed for considering pending cases.

Wage Talks - Discussion with the GIPSA Management is to continue

• Discussions on Wage Revision on 15th September at New Delhi
• Management offers 10.5%, AIIEA says not acceptable
• Management agrees to come up with improved offers
• Pension option agreed to be taken up for early approval

The second round of discussions on Wage Revision with the Unions/Associations was held as scheduled at 11.00 am on 15th September 2014 at New Delhi.

Tags: 

Insurance Bill may go to select committee

The Insurance Bill may be referred to Select Committee. It is demanded by All the opposition parties including the Congress and nine parties have submitted a letter to that effect. It is a result of the consistent efforts of ALL INDIA INSURANCE EMPLOYEES ASSOCIATION whose efforts made it possible to stall the Insurance Law Amendment Bill for the past so many years.

Pages