വായനക്കൂട്ടം : രണ്ടാമത് കൂട്ടായ്മ

സമകാലീന സാഹിത്യലോകത്ത് ഏെറ ചര്ച്ച യ്ക്ക് വഴിവെച്ച കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ “മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം” എന്ന നോവലാണ് വായനക്കൂട്ടം പ്രതിമാസ സാഹിത്യ ചര്ച്ചാ വേദിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വിഷയമായത്. ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവര്ത്താകനായ കെ.പി.അജിത്കുമാറാണ് നോവലിനെ അധികരിച്ച് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയത്. നോവലിന്റൊ ഘടനാപരമായ കെട്ടുറപ്പിനെയും ഭാഷാപരമായ മേന്മയെയും ഉയര്ത്തി ക്കൊണ്ടുതന്നെ ഒരു നോവലൽ എന്ന നിലയിൽ ഈ കൃതി സമൂഹത്തോടും അതിന്റെത രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തോടും കാട്ടിയിട്ടുള്ള നീതികേടിനെക്കൂടെ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നോവലിനെ ശ്രീ അജിത് അവതരിപ്പിച്ചത്.

'Interview Coaching' for shortlisted candidates for UNITED INDIA

Kerala State General Insurance Employees Union is organising a Free Coaching class for the shortlisted candidates, who have passed the recently conducted Recruitment Test by UNITED INDIA Insurance Co. for the post of Assistants. The one day Coaching Programme will be lead by the Career Guru Dr. P. R. Venkitaraman (Kochi FM fame).

Tags: 

National Insurance Company recruits 1000 Assistants

National Insurance Company, Govt. owned Public Sector General Insurance Company invites applications from eligible candidates for recruitment to the post of Assistants. Nearly 1000 vacancies have been identified for recruitment all over India for NATIONAL Insurance Co. Ltd.

IMPORTANT: Online Applications can be submitted from 12.1.2015 and the last date to submit application is 31.1.2015. The online Examination will be conducted in all major centers in the month of April, 2015

Compassionate Ground Appointments are back

1. COMPASSIONATE GROUND APPOINTMENTS: Finance Ministry has given clearance for restoration of the provision in PSGI Cos. This was agitated for long by AIIEA. The Companies have now been advised to get it approved in their Board for implementation. GIPSA has advised Cos to make it effective from 1.11.2014 (i.e. instances occurring on or after 1.11.2014). Demand is placed for considering pending cases.

Wage Talks - Discussion with the GIPSA Management is to continue

• Discussions on Wage Revision on 15th September at New Delhi
• Management offers 10.5%, AIIEA says not acceptable
• Management agrees to come up with improved offers
• Pension option agreed to be taken up for early approval

The second round of discussions on Wage Revision with the Unions/Associations was held as scheduled at 11.00 am on 15th September 2014 at New Delhi.

Tags: 

Insurance Bill may go to select committee

The Insurance Bill may be referred to Select Committee. It is demanded by All the opposition parties including the Congress and nine parties have submitted a letter to that effect. It is a result of the consistent efforts of ALL INDIA INSURANCE EMPLOYEES ASSOCIATION whose efforts made it possible to stall the Insurance Law Amendment Bill for the past so many years.

Protest against budgest proposal for FDI increase @ Trivandrum & Kottayam

A massive demonstration was held before the Kottayam Divisional office of United India Insurance Co. Ltd. More than 35 employees including Officers, Development Officers and many members belonging to other unions participated in the demonstration. Com. M. U. Thomas, President of Kerala State General insurance Employees Union and Com. M. V. Korah, Vice-President, General insurance Pensioners Association Kerala addressed the gathering.

Pages