ഇന്‍ഷുറസ് ബില്ലിനെതിരെ സംസ്ഥാന പ്രചരണ ജാഥയും ഒപ്പു ശേഖരണവും

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബില്ലിനെതിരെ സംസ്ഥാന പ്രചരണ ജാഥയും ഒപ്പു ശേഖരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുമേഖലാ ഇന്‍ഷുറസിനെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന സന്ദേശവുമായി ഒക്ടോബര്‍ 23 മുതല്‍ നവംബര്‍ 14 വരെ കേരളം മുഴുവന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജാഥ ഇന്‍ഷുറസ് ബില്ലിനെതിരെ കേരളത്തിലെ പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെ കൈയ്യൊപ്പ് വാങ്ങും.

Public Sector General Insurance Companies to recruit 3000 Assistants

The New India Assurance Co.Ltd will shortly invite applications from eligible candidates for recruitment to the post of Assistants in the four public sector general insurance companies viz. The New India Assurance Co.Ltd., National Insurance Co.Ltd., Oriental Insurance Co.Ltd and United India Insurance Co.Ltd. Nearly 3000 vacancies have been identified for recruitment all over India. General recruitment to the cadre of Assistants took place last year after a gap of 22 years. Last year 2600 Assistants were recruited in the four companies across India and in Kerala, 151.

Compassionate Ground Appointments are back

1. COMPASSIONATE GROUND APPOINTMENTS: Finance Ministry has given clearance for restoration of the provision in PSGI Cos. This was agitated for long by AIIEA. The Companies have now been advised to get it approved in their Board for implementation. GIPSA has advised Cos to make it effective from 1.11.2014 (i.e. instances occurring on or after 1.11.2014). Demand is placed for considering pending cases.

Wage Talks - Discussion with the GIPSA Management is to continue

• Discussions on Wage Revision on 15th September at New Delhi
• Management offers 10.5%, AIIEA says not acceptable
• Management agrees to come up with improved offers
• Pension option agreed to be taken up for early approval

The second round of discussions on Wage Revision with the Unions/Associations was held as scheduled at 11.00 am on 15th September 2014 at New Delhi.

Tags: 

Insurance Bill may go to select committee

The Insurance Bill may be referred to Select Committee. It is demanded by All the opposition parties including the Congress and nine parties have submitted a letter to that effect. It is a result of the consistent efforts of ALL INDIA INSURANCE EMPLOYEES ASSOCIATION whose efforts made it possible to stall the Insurance Law Amendment Bill for the past so many years.

Protest against budgest proposal for FDI increase @ Trivandrum & Kottayam

A massive demonstration was held before the Kottayam Divisional office of United India Insurance Co. Ltd. More than 35 employees including Officers, Development Officers and many members belonging to other unions participated in the demonstration. Com. M. U. Thomas, President of Kerala State General insurance Employees Union and Com. M. V. Korah, Vice-President, General insurance Pensioners Association Kerala addressed the gathering.

Protest against budgest proposal for FDI increase in Insurance

The latest proposal to increase the Foreign Direct Investment from 26% to 49% in Insurance sector has invited widespread protest from employees of LIC and Public Sector General Insurance Companies. As per the directive of ALL INDIA INSURANCE EMPLOYEES ASSOCIATION, demonstration were organised all over the country.

Pages